ด้านหนึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ อีกด้านเป็นพืชเกษร

เดียวอย่างถั่วเหลือง ปาล์มน้ํามัน และหญ้า โดยมีไฟป่าและกองค์เป็นพืชเกษตรเชิงฟ้าและกองทัพคนตัดไม้คอยรุกคืบ lotto432

เดียวอย่างถั่วเหลือง

เดียวอย่างถั่วเหลือง พืชพันธุ์และสัตว์ป่าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักต้องสูญพันธุ์และ ต้นไม้นับพันล้านต้นมลายหายไปกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกหลาย

เพื่อสนองตอบความหิวโหยของเรา ในเวลาเดียวกันกระบวนการนี้กลับ ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศ

วัฏจักรของน้ําและดินอย่างมากถึงขนาดที่ ปัจจุบันสหประชาชาติประมาณการว่า ผลิตภาพของพื้นที่เกษตรในโลก

อาจลดลงถึง 25% ในศตวรรษนี้ ซึ่งจะกระทบถึงความสามารถในอนาคต ของมนุษยชาติที่จะเพาะปลูกพืชผัก

เพื่อเป็นอาหารได้อย่างเพียงพอ – การบุกรุกป่าเพื่อทําเกษตรอาจให้ผลผลิตทางอาหารและกําไรเหลือเฟือในระยะสั้น

แต่การทําลายสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ใช่ความจําเป็น เพื่อเพาะปลูกให้เพียงพอที่จะป้อนประชากรในโลก lotto432

ดังที่หนังสือเล่มนี้จะ แสดงให้เห็นว่า ในสหรัฐอเมริกามีอาหารเหลือทิ้งราว 50% ในอังกฤษมี

ยะอาหารในแต่ละปีมากถึง 20 ล้านตัน คนญี่ปุ่นซึ่งชอบกินซูชิ คาเวียร์ และสินค้าฟุ่มเฟือยนําเข้า

ทิ้งอาหารเป็นมูลค่าถึง 11 ล้านล้านเยน (101,600 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปี ทั่วทั้งโลกที่พัฒนาแล้วอาหารกลายเป็นสินค้า

โภคภัณฑ์ที่ใช้แบบทิ้งขว้าง โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่ง แวดล้อมจากกระบวนการผลิต คนส่วนใหญ่คงไม่เห็นชอบให้นําผืนป่า

One side is a complete forest The other side is a plant

The same as soybeans, palm oil and grass, with forest fires and vegetation

The same as soy Plants and wild animals that are not yet known to be extinct and Billions of trees have disappeared into many greenhouse gases.

In response to our hunger At the same time, this process is reversed. Affect the climate

The water and soil cycles are extremely large at Currently, the United Nations estimates that Produce images of agricultural areas in the world

May decrease by 25% in this century, which will affect future capabilities Of humanity to cultivate vegetables lotto432

For sufficient food. – Forest encroachment for agriculture may provide short-term food and profits.

But this type of environmental destruction is not necessary. To cultivate enough to feed the population in the world

As this book will show that In the United States, there are about 50% of the food left in England.

Up to 20 million tons of food each year. Japanese people who like to eat sushi, caviar and imported luxury goods.

Dispose of food worth 11 trillion yen (US $ 101.6 million) per year throughout the developed world. Food becomes a product.

Commodities using abandoned style Regardless of the social and environmental impacts From the production process Most people would not like to take the forest.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่