ล่มปฏิบัติการขยะและทรัพยากร

ล่มปฏิบัติการ ขยะและทรัพยากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรและได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาลร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมประเมินว่า ผู้ค้าปลีก

อังกฤษสร้างขยะเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ค้าปลีกอเมริกัน (ซึ่งอเมริกาเอง ก็ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุงได้อีกมาก) ufa678

ล่มปฏิบัติการขยะและทรัพยากร

ถึงสามเท่า แม้บางสํานักจะประเมิน ว่าผู้ค้าปลีกอังกฤษก่อขยะน้อยกว่านี้มาก และการเปรียบเทียบตัวเลข จากการศึกษาที่ต่างกันนั้นเป็นเรื่องยาก แต่นักวิชาการที่ทํางานด้านนี้ ก็ติดตามศึกษาเปรียบเทียบความฟุ่มเฟือยของผู้ค้าปลีกอังกฤษออกมา อย่างเห็นได้ชัด

ตัวเลขที่ต่างกันอาจเป็นเพราะซูเปอร์มาร์เก็ตอังกฤษขาดความ ชํานาญและหละหลวมในการบริหารจัดการร้านโดยทั่วไป ละเลยต่อความ รับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาแต่ไหนแต่ไร เชื่องช้าในการรับ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ufa678

ขึ้นชื่อในเรื่องที่ไม่ยอมบริจาคส่วนเกิน (ตรงข้ามกับอเมริกาที่การบริจาคแบบนี้ทํากันเป็นเรื่องปกติ) และความ ล้มเหลวของรัฐบาลในการสร้างแรงจูงใจที่ทรงพลังมากพอที่จะบันดาล ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จากตัวเลขของ VWRAP ผู้ค้าปลีกในอังกฤษก่อ ขยะอาหาร 1.6 ล้านตันต่อปี

แม้ตัวเลขนี้จะมหาศาล สมาชิกใน WRAP บางคนยังบอกว่าทําไป ด้วยซ้ํา เพราะคํานวณโดยประเมินจากตัวเลขขยะของธุรกิจบางรายที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดในทั้งระบบอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมองข้ามบริษัทที่ ก่อขยะมากกว่าหลักฐาน จากสหรัฐชี้ว่าผู้ค้าปลีกในกลุ่มที่เลวร้ายที่สุด ทิ้งขยะอาหารเป็นสัดส่วนมากกว่าบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถึง 35 เท่า

เลวร้ายกว่านั้นอีกคือ ตัวเลขของ WRAP มาจากข้อมูลที่ผู้ค้า ปลีกอาสาให้มาเอง ข้อมูลเหล่านี้โดยทั่วไปมีรายละเอียดไม่พอ และนํา มาเทียบเคียงกันไม่ได้ ufa678

เพราะซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งให้เพียงข้อมูลจาก ขยะอาหารที่เหลือทิ้งหลังร้านแล้ว ขณะที่บางร้านรวมขยะอาหารที่บริจาค ด้วย ทุกร้านมีเงื่อนไขว่าห้ามเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้น ความ

Failing operations, garbage and resources, a non-profit organization and receiving money Government-sponsored cooperation with the Environmental Agency estimates that British retailers produce more waste than American retailers.

(America itself Still have more room for improvement) up to three times, although some offices will assess That British retailers produce much less waste And comparing numbers From different

studies is difficult. But scholars working in this field Followed up and studied the comparative luxury of British retailers Obviously

The numbers may be different because English supermarkets lack Professional and lax in store management generally ignore social and environmental responsibility from time immemorial ufa678.

Slow in receiving Technology that helps increase efficiency Known for not refusing to donate excess (As opposed to America where this kind of donation is normal) and the failure of the government to create a powerful enough motivation to inspire To change from the numbers of VWRAP, British retailers produce 1.6 million tons of food waste per year.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่