ล่มปฏิบัติการขยะและทรัพยากร

ล่มปฏิบัติการ ขยะและทรัพยากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรและได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาลร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมประเมินว่า ผู้ค้าปลีก

อังกฤษสร้างขยะเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ค้าปลีกอเมริกัน (ซึ่งอเมริกาเอง ก็ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุงได้อีกมาก) ufa678

ล่มปฏิบัติการขยะและทรัพยากร

ถึงสามเท่า แม้บางสํานักจะประเมิน ว่าผู้ค้าปลีกอังกฤษก่อขยะน้อยกว่านี้มาก และการเปรียบเทียบตัวเลข จากการศึกษาที่ต่างกันนั้นเป็นเรื่องยาก แต่นักวิชาการที่ทํางานด้านนี้ ก็ติดตามศึกษาเปรียบเทียบความฟุ่มเฟือยของผู้ค้าปลีกอังกฤษออกมา อย่างเห็นได้ชัด

ตัวเลขที่ต่างกันอาจเป็นเพราะซูเปอร์มาร์เก็ตอังกฤษขาดความ ชํานาญและหละหลวมในการบริหารจัดการร้านโดยทั่วไป ละเลยต่อความ รับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาแต่ไหนแต่ไร เชื่องช้าในการรับ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ufa678

ขึ้นชื่อในเรื่องที่ไม่ยอมบริจาคส่วนเกิน (ตรงข้ามกับอเมริกาที่การบริจาคแบบนี้ทํากันเป็นเรื่องปกติ) และความ ล้มเหลวของรัฐบาลในการสร้างแรงจูงใจที่ทรงพลังมากพอที่จะบันดาล ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จากตัวเลขของ VWRAP ผู้ค้าปลีกในอังกฤษก่อ ขยะอาหาร 1.6 ล้านตันต่อปี

แม้ตัวเลขนี้จะมหาศาล สมาชิกใน WRAP บางคนยังบอกว่าทําไป ด้วยซ้ํา เพราะคํานวณโดยประเมินจากตัวเลขขยะของธุรกิจบางรายที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดในทั้งระบบอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมองข้ามบริษัทที่ ก่อขยะมากกว่าหลักฐาน จากสหรัฐชี้ว่าผู้ค้าปลีกในกลุ่มที่เลวร้ายที่สุด ทิ้งขยะอาหารเป็นสัดส่วนมากกว่าบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถึง 35 เท่า

เลวร้ายกว่านั้นอีกคือ ตัวเลขของ WRAP มาจากข้อมูลที่ผู้ค้า ปลีกอาสาให้มาเอง ข้อมูลเหล่านี้โดยทั่วไปมีรายละเอียดไม่พอ และนํา มาเทียบเคียงกันไม่ได้ ufa678

เพราะซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งให้เพียงข้อมูลจาก ขยะอาหารที่เหลือทิ้งหลังร้านแล้ว ขณะที่บางร้านรวมขยะอาหารที่บริจาค ด้วย ทุกร้านมีเงื่อนไขว่าห้ามเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้น ความ

Failing operations, garbage and resources, a non-profit organization and receiving money Government-sponsored cooperation with the Environmental Agency estimates that British retailers produce more waste than American retailers.

(America itself Still have more room for improvement) up to three times, although some offices will assess That British retailers produce much less waste And comparing numbers From different

studies is difficult. But scholars working in this field Followed up and studied the comparative luxury of British retailers Obviously

The numbers may be different because English supermarkets lack Professional and lax in store management generally ignore social and environmental responsibility from time immemorial ufa678.

Slow in receiving Technology that helps increase efficiency Known for not refusing to donate excess (As opposed to America where this kind of donation is normal) and the failure of the government to create a powerful enough motivation to inspire To change from the numbers of VWRAP, British retailers produce 1.6 million tons of food waste per year.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ในประเทศร่ำรวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ในประเทศร่ำรวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ แต่ความจริงที่น่าเศร้าคือ แม้ในประเทศที่เต็มไปด้วยผู้ยากไร้ ความสูญเสียยังเกิดขึ้นในระดับสูงจนน่ากลัว ในประเทศร่ํารวย ufa678

อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ แต่ในประเทศยากจน ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นโดย ไม่ตั้งใจ เนื่องจากขาดทรัพยากรและเทคโนโลยี อินเดียเพียงประเทศเดียว มีผลผลิตทางการเกษตรที่เสียเปล่ากว่า 580,000 ล้านรูปี (14,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ส่วนใหญ่เพราะขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะนํา

ในประเทศร่ำรวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ในประเทศร่ํารวย อาหาร ถูกทิ้งขว้างอย่างจงใจ

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้แล้วไปจําหน่ายก่อนเน่าเสีย ในศรีลังกา ผักและ ผลไม้ 30-40% สูญเปล่า ขณะที่การบริโภคผักประจําวันของชาวศรีลังกา อยู่ในระดับต่ําเพียง 100 กรัมต่อคน มาตรการง่ายๆ สามารถนํามาใช้ เพื่อตัดความสูญเสียเหล่านี้ลงได้ 1 ใน 5 ของระดับปัจจุบัน การลด ความสูญเสียไม่ใช่แค่หนทางพัฒนาประสิทธิภาพ ufa678

แต่ยังเป็นการช่วยผู้ ยากไร้ในโลกให้หลุดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการภาพคนจนที่หิวโหยมักทําให้เกิดความรู้สึกละอายใจในความฟุ่มเฟือยของโลกตะวันตก แต่ถ้ารัฐบาลตะวันตกอยากนําทรัพยากรกลับมา ใช้ประโยชน์ ลองมองไปในประเทศอย่างอินเดีย ที่ซึ่งระบบการแปรรูป เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ําไม่มีวันสูญสิ้น เช่น ในรัฐมหาราช แต่ละ เดือนมีการติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนนับร้อย โดยใช้ขยะ อินทรีย์ผลิตพลังงานใช้กับเตาในครัว

การล้างผลาญอย่างไร้สติในโลกตะวันตกอาจแก้ไขได้ด้วยการ เรียนรู้เรื่องความประหยัดมัธยัสถ์ของโลกที่กําลังพัฒนา ขณะเดียวกัน ประเทศที่ยากจนก็สามารถเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโลกตะวันตกมองข้ามว่าได้มาโดยไม่ต้องใช้ ความพยายามใดๆ ณ เวลานี้เรามีที่สุดแห่งความเลวร้ายของทั้งสองโลก หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า ที่สุดแห่งความดีงามของทั้งสองโลกอยู่ ไม่ไกลเกินเอื้อม ufa678

But the sad truth is Even in a country full of poor people The loss also occurs at a high level to the horror. In a rich country, food is deliberately abandoned. But in poor countries This loss is accidental due to lack of resources and technology. India only There are over 580,000 rupees (14,000 million US dollars) of agricultural waste per year, mainly because of the lack of basic utilities to be used.

The harvested products are sold before spoilage. In Sri Lanka, 30-40% fruits and vegetables are wasted, while the daily consumption of Sri Lankan vegetables At a low level of only 100 grams per person. Simple measures can be taken To reduce these losses by 1 in 5 of the current level, reducing losses is not just a way to improve efficiency

But also helping people Poor people in the world to be free from malnutrition. Poor hunger often causes shame in the extravagance of the Western world. But if the Western government wants to reuse resources, look in a country like India. Where the transformation system For reuse and reuse without end, such as in the state of Maharaj.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ด้านหนึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ อีกด้านเป็นพืชเกษร

เดียวอย่างถั่วเหลือง ปาล์มน้ํามัน และหญ้า โดยมีไฟป่าและกองค์เป็นพืชเกษตรเชิงฟ้าและกองทัพคนตัดไม้คอยรุกคืบ lotto432

เดียวอย่างถั่วเหลือง

เดียวอย่างถั่วเหลือง พืชพันธุ์และสัตว์ป่าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักต้องสูญพันธุ์และ ต้นไม้นับพันล้านต้นมลายหายไปกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกหลาย

เพื่อสนองตอบความหิวโหยของเรา ในเวลาเดียวกันกระบวนการนี้กลับ ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศ

วัฏจักรของน้ําและดินอย่างมากถึงขนาดที่ ปัจจุบันสหประชาชาติประมาณการว่า ผลิตภาพของพื้นที่เกษตรในโลก

อาจลดลงถึง 25% ในศตวรรษนี้ ซึ่งจะกระทบถึงความสามารถในอนาคต ของมนุษยชาติที่จะเพาะปลูกพืชผัก

เพื่อเป็นอาหารได้อย่างเพียงพอ – การบุกรุกป่าเพื่อทําเกษตรอาจให้ผลผลิตทางอาหารและกําไรเหลือเฟือในระยะสั้น

แต่การทําลายสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ใช่ความจําเป็น เพื่อเพาะปลูกให้เพียงพอที่จะป้อนประชากรในโลก lotto432

ดังที่หนังสือเล่มนี้จะ แสดงให้เห็นว่า ในสหรัฐอเมริกามีอาหารเหลือทิ้งราว 50% ในอังกฤษมี

ยะอาหารในแต่ละปีมากถึง 20 ล้านตัน คนญี่ปุ่นซึ่งชอบกินซูชิ คาเวียร์ และสินค้าฟุ่มเฟือยนําเข้า

ทิ้งอาหารเป็นมูลค่าถึง 11 ล้านล้านเยน (101,600 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปี ทั่วทั้งโลกที่พัฒนาแล้วอาหารกลายเป็นสินค้า

โภคภัณฑ์ที่ใช้แบบทิ้งขว้าง โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่ง แวดล้อมจากกระบวนการผลิต คนส่วนใหญ่คงไม่เห็นชอบให้นําผืนป่า

One side is a complete forest The other side is a plant

The same as soybeans, palm oil and grass, with forest fires and vegetation

The same as soy Plants and wild animals that are not yet known to be extinct and Billions of trees have disappeared into many greenhouse gases.

In response to our hunger At the same time, this process is reversed. Affect the climate

The water and soil cycles are extremely large at Currently, the United Nations estimates that Produce images of agricultural areas in the world

May decrease by 25% in this century, which will affect future capabilities Of humanity to cultivate vegetables lotto432

For sufficient food. – Forest encroachment for agriculture may provide short-term food and profits.

But this type of environmental destruction is not necessary. To cultivate enough to feed the population in the world

As this book will show that In the United States, there are about 50% of the food left in England.

Up to 20 million tons of food each year. Japanese people who like to eat sushi, caviar and imported luxury goods.

Dispose of food worth 11 trillion yen (US $ 101.6 million) per year throughout the developed world. Food becomes a product.

Commodities using abandoned style Regardless of the social and environmental impacts From the production process Most people would not like to take the forest.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อุทิศแด่กูดรุน

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง ลองนึกภาพมุมสูงจากทางอากาศมองลงมาที่โลก ในช่วง สิบสหัสวรรษ(1 หมื่นปี) lotto432

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง ที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนไปจนจําไม่ได้ ตัวร้ายที่ รุกรานภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
ไม่ใช่ยางมะตอยหรือคอนกรีต แต่คือทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรมสีเขียวในชนบท ผืนดินที่เคยปกคลุมด้วยป่ากลาย
เป็นผืนนาเหยียดยาวไปทั่วทุกทวีป เปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นโรงงาน ผลิตอาหาร เมือง

ถนน และอุตสาหกรรมเป็นแค่จุดและเส้นเลือดบน ผิวโลก เมื่อเทียบกับความปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูก lotto432

นับ ตั้งแต่เกษตรกรรมถือกําเนิดขึ้น มนุษย์ทําลายระบบนิเวศอันหลากหลาย ของโลกด้วยการปลูกพืชพันธุ์เพียง

ไม่กี่ชนิดที่คัดสรรแล้ว โดยอาศัย ประโยชน์จากแสงอาทิตย์และผืนดินเพื่อมาเป็นอาหารของมนุษย์

โดย เฉพาะอารยธรรมมนุษย์ตั้งอยู่บนผลผลิตที่ได้ แต่ความก้าวหน้าทางการ เกษตรในปัจจุบัน

กลับส่งผลคุกคามต่อชีวิตที่การเกษตรก่อเกิดขึ้นหล่อ เลี้ยงในอุตสาหกรรมอาหารยุคโลกาภิวัตน์

แทบทุกอย่างที่เรากินตั้งแต่ กล้วยไปจนถึงเนื้อวัวที่เลี้ยงในพื้นที่ เชื่อมโยงกับระบบเกษตรโลกความการเปิดพื้นที่ลืมของเกษตรกรรม

ต้องการอาหารในส่วนหนึ่งของโลกส่งผลกระตุ้นโดยตรงต่อการเปิด ทําเกษตรที่อยู่ไกลออกไปนับพันไมล์

ปัจจุบันการรุกคืบของเกษตร ในพื้นที่ป่าธรรมชาติเห็นได้ชัดในประเทศแถบละตินอเมริกาและตะวันออกเฉียงใต้

Dedication, Good Proud, Introduction
The waste of wealth Imagine the high angle from the air, looking down on the world in the last ten millennia lotto432.

The waste of wealth (1 thousand years ago) The world has changed so far that it cannot be recognized as an evil invader.
Not asphalt or concrete, but the fields, rural green agricultural areas The land that had previously been transformed into a forest
It is a stretch of rice across every continent. Change the land to become a city food factory

 Roads and industries are just spots and veins on the earth’s surface compared to the changes caused by cultivation.

Since agriculture is born Humans destroy a variety of ecosystems. Of the world by planting only vegetation

Few species are selected based on the benefits of sunlight and land for human food lotto432.

In particular, human civilization is based on yields. But official progress Agriculture at present

Instead, it poses a threat to the life that agriculture produces. Raising in the globalization food industry

 Almost everything we eat since Bananas to beef raised in the area Linked to the world agricultural system, the opening of the forgotten area of ​​agriculture

The need for food in one part of the world has a direct effect on opening. Agriculture is thousands of miles away.

Currently, the progress of agriculture In natural forest areas, it is evident in Latin America and southeast countries.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความฟุ่มเฟือย และโอบอ้อมอารี

ความฟุ่มเฟือย และโอบอ้อมอารี 

ปากีสถานและอินเดีย ผ่านจีน และลงเรือข้ามไปยังเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แต่ละประเทศมีทัศนคติที่แตกต่างกันมากในเรื่องอาหารและโดยเฉพาะ ของเหลือ บางวัฒนธรรม เช่น เกาหลีใต้การกินทิ้งกินขว้างเป็นสัญลักษณ์ ของ ความฟุ่มเฟือย และโอบอ้อมอารี บางแห่งเช่นชนเผ่าอุยกูร์ทางตะวัน ตกของจีน การกินทิ้งกินขว้างเป็นข้อห้าม

ความมัธยัสถ์ของชาวอุยกูร์ ไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะที่ลําเค็ญ แต่ยังเกิดจากความรู้สึก สํานึกในคุณประโยชน์ของการทํานา การหุงหาอาหาร และการกิน แสดง ถึงความตระหนักในคุณค่าของอาหารที่มียิ่งใหญ่เกินกว่าจะทิ้งขว้างอย่าง สูญเปล่า สําหรับพวกเราคงไม่ยากเกินไปที่จะตระหนักว่า การเป็นเจ้า ของอาหารจะต้องแบกความรับผิดชอบไว้ด้วย ต้องมีความเข้าใจว่าเรา คือผู้อารักขาที่ต้องปฏิบัติต่ออาหารด้วยความระมัดระวัง

สหประชาชาติสนับสนุนการเรียกร้องให้ลดขยะอาหารลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2025 แต่เราสามารถร่นเวลาเป้าหมายให้เร็วขึ้นได้โดยความ ร่วมมือของภาคธุรกิจ รัฐ และสาธารณชน

ความฟุ่มเฟือย

Extravagance And generous

Pakistan and India pass China and board ships across South Korea and Japan. Each country has a very different attitude towards food and especially the leftovers. Some cultures, such as South Korea, eat, discard, eat, throw as a symbol.

Of extravagance and bountifulness In some places, such as the Uighur tribe in the west of China, eating and discarding is prohibited. The thrift of the Uyghurs It’s not just a reaction to a critical condition. But also caused by feelings Realize the benefits of farming.

Cooking and eating shows an awareness of the value of food that is too great to be wasted. For us, it is not too difficult to realize that the ownership of food must bear responsibility. with Must understand that we Is a guardian that must treat food with care

The United Nations supports the call to reduce food waste by half by 2025, but we can shorten the target time by Collaboration of business, government and the public

ขอบคุณเนื้อหาจาก :  Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ : ที่นี่

การทำไร่ : มันฝรั่งมีตา

เมื่อฤดูร้อนผ่านไปและเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ชาวไร่ มันฝรั่งมีตา ทั่วยุโรปตั้งแต่โปแลนด์ไปจนถึงฝรั่งเศส เยอรมนีไปถึงสก๊อตแลนด์ ต่างเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลงแรงไปเมื่อหลายเดือนก่อน ตั้งแต่ลากแทรกเตอร์ไปตามผืนไร่ ไถเตรียมดินใส่ปุ๊ยหว่านลงไปในดิน เมื่อลำต้นมันฝรั่งเริ่มงอกชาวไร่จะหวนกลับมาอีกครั้ง เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและโรคพืชทั้งหลายจนท้ายที่สุดอีกหลายเดือนต่อมาผลผลิตก็พร้อมเก็บไปกินได้ แต่มันฝรั่งที่ปลูกในยุโปและอริกาโดยมากมีจุดหมายเพื่อขายให้กิจขนาดใหญ่นำไปป้อนซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ส่งออก ดังนั้น ก่อนถึงมือผู้บริโกดต้องผ่านการทดสอบ คัดขนาด และรูปทรงอย่างเข้มงวดแม้ลงทุนลงแงในการปลูกไปมากแค่ไหน ชาวไร่มันฝรั่งต้องจำใจทิ้งผลผลิตบางส่วน คนเก็บเกี่ยวจะคัดมันฝรั่งทิ้งเป็นกองโต

ขนาดใหญ่ผิดปกติ รูปทรงเป็นสองกลีบ มีตาเหมือนกำลังยิบให้ยอมรับความหลากหลายของรสชาติ ที่แม้เกษตรกรรมสมัยใหม่ก็ไม่อาจตำนทานไห้ บางส่วนที่ถูกคัดทิ้งใช้เลี้ยงหมูและปศุสัดว์อื่นๆ แต่ชาวไร่ต่างรู้อยู่แก่ใจว่าวิธีนี้เป็นการนำอาหารที่ตั้งใจปลูกให้คนกินไปใช้อย่างไร้ประ
สิทธิภาพสมัยก่อนในหลายส่วนของโลกเคยมีธรมเนียมการเก็บเกี่ยวพีชผลที่ร่วงหล่นในไร่นา มีบัญญัติไว้หลายแห่งในพระคัมภีร์

มันฝรั่งมีตา
มันฝรั่งมีตา

As the summer season passed and entered the fall, potato farmers have eyes all over Europe, from Poland to France. Germany to Scotland Harvested the labor that had been done many months ago From dragging the tractor to the farm Plow and prepare the soil, put the sow into the soil. When the potato stalks begin to germinate, the farmers will return again. In order to spray pesticides and all plant diseases until the end, many months later the produce is ready to be eaten But most potatoes grown in Yupo and Arica are intended to be sold to large-scale businesses to be brought to supermarkets and exporters, so before the hand, the rig has to undergo rigorous size and shape tests. Even how much investment has been invested in growing Potato farmers have to be reluctant to throw out some produce. The harvesters will discard the potatoes in bulk.

Irregular size The shape is two petals. With eyes like being willing to accept the variety of flavors That even modern agriculture cannot resist Some of which have been discarded for raising pigs and other cattle But farmers know for sure that this method is to bring food that is intended to be eaten without use. Rights In the past, many parts of the world used to harvest peach peaches that had fallen on the fields. Field There are many provisions in the Bible.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ห้ามทิ้งอาหารเหลือ ให้นำไปบริจาคแทน

ห้ามทิ้งอาหารเหลือ ให้นำไปบริจาคแทน

นั่นเป็นอีกก้าวสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารของโลกหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสผ่านกฎหมายห้ามมิให้ห้างสรรพสินค้าทิ้งอาหารที่ขายไม่ออก แต่บริจาคให้กับองค์กรการกุศลแทนอย่างที่เรารู้ดีกว่าในแต่ละวันมีอาหารมากมายที่ถูกทิ้ง เนื่องจากไม่ได้ขายหมดในหนึ่งวันซึ่งทางกรมไม่ต้องการจัดเก็บอาหารที่ไม่ “สด”

ซึ่งถ้าใครได้ทำงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือห้างสรรพสินค้าในยุโรปหรืออเมริกาจะพบว่ามีอาหาร “เหลือ” จำนวนมากที่เหลืออยู่ทุกวัน ซึ่งผู้ที่เหลืออาหารไม่มีไม่แตกแม้แต่ ไม่ใช่แค่ “สด”กฎหมายดังกล่าวผ่านสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ซึ่งกฎหมายจะนำไปใช้กับห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 400 ตารางเมตรเท่านั้นซึ่งหากห้างสรรพสินค้าใดไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับสูงสุด 3,750 ยูโรหรือประมาณ 140,000 บาท

จากธนาคารอาหารกล่าวถึงกฎหมายนี้ว่า “มันเป็นเรื่องที่ดีมากห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ บริจาคอาหารให้กับเราหมายความว่าเราจะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเรามีอาหารจานเนื้อมากมาย ผัก “

ซึ่งอาหารที่บริจาคให้ธนาคารอาหารแห่งนี้จะถูกแจกจ่ายไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกับในแอฟริกาหรือในเอเชีย ห้ามทิ้งอาหารเหลือ

ห้ามทิ้งอาหารเหลือ

Do not discard leftovers To donate instead

That is another important step. For the world food industry after the French government passed a law prohibiting department stores to throw out unsold food But donate to charities instead. As we know, each day there are many foods that are left Since it’s not sold out in one day, which the department doesn’t want to store “fresh” food.

If anyone works at a fast food restaurant or department store in Europe or America, there will be a large amount of “leftover” food left everyday. The rest of the food is not broken, not just “fresh”. The law was passed by a French senator on Wednesday.

The law will apply to department stores that are larger than 400 square meters only. If any department does not comply, may be fined a maximum of 3,750 euros, or about 140,000 baht.

From the food bank mentioned this law that “It’s very good. Shopping malls donate food to us, meaning we get better quality food and more variety, which normally we have a lot of meat dishes, vegetables.”

The food donated to this food bank will be distributed to areas that suffer from food shortages like in Africa or Asia. Don’t throw leftovers.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นำอาหารไปแจกจ่าย

เวตโรสเคยทดลองร่วมมือกับแฟร์แชร์ นำอาหารไปแจกจ่าย แต่ภายหลังบอกว่า ‘นำเสียดายที่การทดลองนี้ไปไม่รอดสำหรับแฟร์แชร์’ เวตโรสยังสนับสนุนการทดลองทำหมัก โดยร้านสาขาของเวตโรส 14 แห่ง นำขยะไปบำบัดที่โรงานย่อยยะแบบไม่ใช้ออกชิเจนในเบดฟอร์ดและวางแผนขยายสาขาที่จะทำแบบนี้เพิ่มชื้นในปี 2009

นอกจากนี้ยังบุกเบิกการตลาดผักและผลไม้ที่มีตำหนิ ช่น แอปเปิล ถั่ว และรูบาร์บแต่ผลกระทบโดยรวมจากความพยายามเหล่านี้ยังไม่ชัดเจน และมักจะครอบคลุมเฉพาะพืผลบางประมทที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการทบทวนเรื่องขยะที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรฐานเข้มงวดค้นความสวยงาม

ซึ่งเป็นเรื่องฉาบฉวยต่อพืชผลทุกประเภท โครงการหนึ่งของเวตโรสกับคนปลูกกล้วยในเกาะวินด์เวิร์ดเห็นผลชัดเจนว่าช่วยลดขยะที่มาทถึง 40% ของผลผลิดในปี 2002 เหลือไม่ถึง 3% ในปี 2008 ซึ่งถ้าจริงแสดงว่ถทำจริงจังจะประหยัดได้มหาศาลเวตโรสยังประกาศว่ไม่อยากปล่อยให้ลูกวัวตัวผู้ที่เกิดในฟาร์มโคนมต้อง “เสียเปล่า’ ดังนั้นแทนที่จะทิ้งเป็น ‘ผลพลอยได้’

เวตโรสตั้งเป้าที่จะ รับรองว่าลูกวัวตัวผู้ที่เป็นส่วนกินในฬร์มโคนจะถูกส่งไปชำแหละเป็น
เนื้อวัว ข้อเสนอหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษอยู่ในนิตยสารของเวตโรส เป็นมีความที่แนะนำให้นำเศษอาหารจากครัวไปเลี้ยงหมูและแพะ นับว่าน่าชมเชย แต่บังเชิญเป็นเรื่องผิดญฏหมาย ซึ่งผมจะอธิบายในบทอื่นต่อ นำอาหารไปแจกจ่าย

นำอาหารไปแจกจ่าย

Wetrose tried to collaborate with Fair share. Distribute food But later said that ‘It is a pity that this experiment will not survive for Fair share.’ Wetrose also supports the fermentation experiment.

And usually only covers certain areas that are affected by climate change Instead of a review of the waste generated by enforcing the strict standards of beauty search.

It is superficial to all crops. One of the projects from Wetrose and the banana growers in Windward Island saw clear results in reducing the amount of waste that reaches 40% of the produce in 2002 to less than 3% in 2008, which, if true,

shows that Seriously, it will save a lot. Vetrose also announced that he would not want the calf that was born on a dairy farm to be “wasted.” ‘By-Product’

Wetrose aims to Certify that the male calf that is eaten in the palm cone will be sent to be dissected as beef One of the special proposals that I like is in Wetrose magazine. It is advisable to take food scraps from the kitchen to feed pigs and goats.

Regarded as admirable But blocking the invitation is illegal Which I will explain in another chapter Distribute food

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ประสิทธิภาพของซูเปอร์มาเก็ต

อีกวิธีที่จะเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ของซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ คือดูนโยบายการจัดการยะอหารที่บำประกาศต่อสรารณะ ทารเปรียบเทียบสองวิธีอาจไม่เหมือนกันเสมอไป ในกรณีนี รนส์บูรีส์และมาร์คแอนต์สเปนเรอร์จัดว่าดีที่สุดในกลุ่ม มีแนกางปฏิบัติค่อนข้างดี เช่นการสมัครใจบริจาคอาหารส่วนเกินให้กากุศล

เรนส์บูรีสหลังจากแข็งขืนอยู่หลายปี ตอนนี้ยอมให้ความร่วมมืออย่างดีกับอค์กรการกุศลที่นำอาหาร์ไปแจกจ่าย เรนแฟร์แรร์ รัลเวชั่นอาร์มี และพูดฟอร์ออล ทัศนคติที่ค่อนข้างก้าวหน้าใน
เรื่องนี้สมควรด้รับการรรสริญ จริๆ แล้วตามที่ผมคำนวณจากข้อมูลที่เผยแพร่บริษัทบริจดอาหาร 400 กรัมต่อรายรับทุกล้านปอนต์ ซึ่ง

อาจดูไม่มาก แต่ดูเหมือนอัตรานี้อยู่ในระดับตียวกับการบริจาคอาหารของโครกอร์หนึ่งในรูเปอร์มาร์ก็ตที่ ใจบุญ มากคว่รายอื่นๆ ในสหรัฐแต่โครเกอยังบริจาคอีกหลายอย่งทั้งสิ่งรองและลิน สวนซฟเรยัแร่งรองโครกอรีในสหรัฐจะบริจคมากกว่นั้นสี่ท่า ซึ่งสวนทางกับ ประสิทธิภาพ
(แนวโน้มโดยทั่วไปของอัตรการบริจดอาหารโคยรวมในอเมริกาที่สูงกว่าอังกฤษมาก คบหที่ 1)

แต่จะว่ไปแล้ว เรนสับูรีสยังบริจาคอาหาสูญเปลำในสัสวนที่น้อยนิ และน่จะทำไห้มากว่นี้ ในปี 2006รายงานว่าเรนสบูรีส์ส่งยะอาหาร 70.000 ตันไปฝังกลบ ในปี 2006-2007 บริษัทอ้งว่บริคอาหารนจำนวน 6.6ย0 ตัน หมายความว่ายังมีอาหารที่ไม่ต้องการเหลือทิ้งอีกราว90% ส่วนใหญ่ส่งไปฝังกลตอนนี้เรนสรีสรับปกจะกำจัดรยะอาหารที่เหลือทั้งหมดนี้ตัวกรมวิธีอื่น เช่น แปรปปินอหารสัต หรือส่งไปรักระบวนการย่อ

ประสิทธิภาพ

Another way to compare the performance of various supermarkets. Is to see the management policy of the organization announced to the public The comparison between the two methods may not always be the same. In the case of Neurne Bours and Mark Ant Spain Ferrer are the best in the group. There is a fairly good practice. Such as voluntarily donating excess food to charities

Rainbury, after having resisted for many years Now agreeing to cooperate well with the charity organization that brought the ARAR to distribute Rain Fair General Armory. And say For All A rather progressive attitude in
  This story deserves a great deal. As I calculated from the published data, the food company 400 grams of food for every million pounds of income, which

This means that there are still 90% of the food that is not needed. Most are sent to bury. Now, Raines Receptor will get rid of all this food leftover. Or send to love the summary process

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การประเมินเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของซูเปอร์มาร์เก็ต

ว่าด้วย การเปรียบเทียบ เลขประเมินจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน โรว์แลนด์ฮิลล์ จากมาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ ซึ่งเป็นประธานทีมนโยบายสิ่งแวดล้อมของ BRC ด้วย มอง ว่าตัวเลขของ WRAP เป็นการประเมินเกินจริง และเสนอว่าตัวเลขขยะ อาหารที่แท้จริงน่าจะน้อยกว่า 1 ล้านตัน และน่าจะ “อยู่แถวๆ ไม่เกิน 500,000 ตัน ความกว้างของตัวเลขประเมินตั้งแต่ 367,000 ต้นไปจนถึง 1.6 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าเรารู้จริงน้อยมาก และซูเปอร์มาร์เก็ตเชี่ยว ชาญขนาดไหนในการซุกซ่อนความจริง

การเปรียบเทียบ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ สมบูรณ์ย่อมผิดพลาดได้แน่นอน แม้บางบริษัทที่ค่อนข้างเปิดเผยตัวเลข ขยะก็ยังมีรายละเอียดไม่พอที่จะหาข้อสรุปได้อย่างมั่นใจ แต่กระนั้นด้วย ความตระหนักในจุดอ่อนดังกล่าว เรายังสามารถลงความเห็นเป็นแนว โน้มคร่าวๆ ออกมาได้ ถ้าผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตคนไหนรู้สึกไม่สบายใจ กับข้อสรุปเชิงลบตรงนี้ ก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาเผยแพร่ตัวเลขที่ แท้จริงและให้องค์กรอิสระรับรองข้อมูลนั้น

การประเมินเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของซูเปอร์มาร์เก็ต ต่างๆ เราจําเป็นต้องพิจารณาถึงขนาดที่ต่างกัน และเปรียบเทียบปัจจัย นั้นกับปริมาณขยะที่ผลิตออกมา ในการประเมิน ผมคิดค้นระบบการให้ คะแนน โดยยึดประมาณการอาหารที่ถูกผลาญเป็นขยะโดยรวมเป็นส่วน หนึ่งของรายได้รวม พูดอีกนัยหนึ่ง จํานวนคะแนนขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ อาหารต่อรายได้รวมที่แต่ละสาขาของซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับ ผมปรับตัวเอง เป็นระบบมาตรฐาน ให้ 100 หมายถึงผลงาน ในเกณฑ์เฉลี่ย คะแนนสูง

การเปรียบเทียบ

About comparison How much will the assessment numbers change? Rowland Hill From Mark and Spencer, the president of the environmental policy team of the BRC, with the view that the WRAP numbers are exaggerated And propose that the junk numbers The actual food should be less than 1 million tons and should be “around no more than 500,000 tons. The estimated breadth of numbers from 367,000 trees to 1.6 million tons shows that we know very little. And the rapids supermarket How proficient in concealing the truth

comparison Various supermarkets On the basis of non-data Absolute error is inevitable. Even some companies that reveal numbers There is still not enough information to conclude with confidence. Nevertheless Awareness of the said weakness We can also come up with a general tendency if a supermarket manager feels uncomfortable. With the negative conclusion here Hopefully it will help motivate them to publish the numbers. And have the independent organization certify that information

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่