การกระทำที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เรามักปฏิเสธ ความเชื่อมโยงนั้นเพราะมันไปเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมส่วนตัวของเราใช่ไหม

เรามักปฏิเสธ

เรามักปฏิเสธ คนเราถ้าไม่เข้าใจผิดถึงความเชื่อมโยงพื้นฐานระหว่างตนเองกับคน

ที่อยู่ห่างไกล ก็มักไปเน้นที่อุปสรรคอันแท้จริงซึ่งแทรกแซงลําดับที่น่า

สับสนของเหตุและผล จริงอยู่อุปสรรคเหล่านั้นทําให้ข้อโต้แย้งสับสนยิ่ง

ขึ้น แต่หาได้มีผลบ่อนทําลายไม่ข้อคัดค้านที่ชอบธรรมนั้นมีอยู่

เช่นความต้องการด้านอาหาร ของประเทศร่ํารวยกระตุ้นให้เกิดการผลิตและส่งผลดี

ต่อเศรษฐกิจของประเทศยากจน ดังนั้น การโยนอาหารทิ้งจึงช่วยเพิ่มความต้องการและส่งผล

ให้รายได้ของชาวนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในบางสถานการณ์ซึ่งผมจะ

อธิบายในบทที่ 11 การเพาะปลูกพืชอาหารส่วนเกินอาจจําเป็นและเป็น

มาตรการที่พึงปรารถนาเพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหาร แต่การสร้าง

อาหารส่วนเกินต้องแลกกับการใช้ที่ดิน การสูญสิ้นทรัพยากร และใช้สิ่งที่มี

อยู่จนเต็มเหยียด ดังนั้น เมื่อถึงขีดจํากัดทางการผลิตและทางนิเวศวิทยา

ต้นทุนของความสิ้นเปลืองจะมากกว่าผลประโยชน์ที่อาจได้รับ

Acts that conflict with what happened

We often deny that connection because it is connected to our personal behavior, right?

We often reject people if they do not misunderstand the basic connection between themselves and people.

 Far away Often focus on the real obstacles that interfere with the order

Confusion of cause and effect True, those obstacles confounded the arguments.

But finding it effective

Such as food needs Rich countries stimulate production and deliver good results.

To the economies of poor countries, so throwing food away increases demand and results

To increase the income of farmers In addition, in certain situations in which I will

Explained in Chapter 11 The cultivation of excess food crops may be necessary and is

Desirable measures to prevent food shortages but creating

Excess food must be exchanged for land use. Resource depletion And use what you have

To the fullest. Therefore, when the production and ecological limits are reached

The cost of waste will be greater than the benefits that may be received.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พลังงานชีวภาพว่าเป็น “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ และคณะกรรมาธิการยุโรปขานรับรายงานนี้ในระดับหนึ่งโดยทบทวน

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ แก้ไขเป้าหมายของพลังงานชีวภาพใหม่ ขณะที่สหรัฐยังเดินหน้าส่งเสริม

พลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดแน่ละ

ภายใต้สภาวะปัจจุบันและในบางกรณี อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพก่อให้เกิด

ความอดอยาก ทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ และส่งผลร้ายมากกว่า

ผลดีต่อภูมิอากาศ แต่เมื่อเทียบกับการทิ้งอาหารลงถังขยะ แทนที่จะนํา

ไปเลี้ยงดูผู้คนล่ะ อย่างหลังเลวร้ายกว่าแน่นอนจากปี 2007-2008

ธัญพืชราว95 ล้านตันถูกนําไปผลิตเป็นพลัง งานชีวภาพ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศประเมิน ว่านี่เป็นสาเหตุหลักของราคาอาหารโลกที่พุ่งขึ้น

ทําให้คนนับสิบล้านตก อยู่ในสภาวะยากจนและขาดอาหาร

แต่กระนั้นปริมาณที่นําไปผล พลังงานชีวภาพรวมแล้วไม่ถึงครึ่งของอาหารในโลกที่เสียเปล่าไปโดย

ไม่จําเป็น สาธารณชนรู้สึกเชื่อได้ง่ายกว่าเมื่อบอกว่า การแปลงอาจ

ไปเป็นพลังงานชีวภาพมีผลกระทบให้เกิดความอดอยากของคนน

เราทําใจยอมรับได้ยากกว่า เมื่อบอกว่าการทิ้งอาหารลงขยะก็ส่ง

กระทบแบบเดียวกันในการอภิปรายเรื่องวิกฤตอาหารทางวิทยุบีบีซี

เมื่อเดือนมีน2008 ไมเคิล พอร์ตทิลเลอร์ อดีตสมาชิกรัฐสภาอังกฤษ

หนึ่งในอดีตผู้ติด ตามมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ถามอย่างเย้ยหยันว่าอาหาร

ที่เหลือทิ้งของเรา กับความต้องการของคนจนในโลกเชื่อมโยงกันตรงไหน

Bioenergy as “Crimes against humanity”

Both the British government And the European Commission responded to this report to a certain extent by reviewing

Both the British government Amendment of new bio-energy targets While the US continues to promote

Bioenergy Especially the production of ethanol from corn.

Under current conditions and in some cases Bioenergy industry produces

Famine destroys the natural ecosystem. And more harmful

Good effect on climate But compared to throwing food into the trash instead of

To raise people The latter is definitely worse from 2007-2008.

About 95 million tons of grains were produced to be bio-energy, the World Bank and the International Monetary Fund.

Assessment country That this is the main cause of rising world food prices

Causing tens of millions of people to fall In poor condition and lack of food

However, the amount of results Total bioenergy is less than half of the world’s food waste.

It is not necessary. The public feels easier to believe when the conversion may

Into bioenergy, affecting the famine of people

We are more difficult to accept When saying that dumping food into the garbage is sent

The same impact in the debate on the food crisis on BBC Radio

In March 2008 Michael Port Tiller Former member of the British Parliament

One of the past According to Margaret Thatcher, mockingly asked how food

Our leftovers With the needs of the poor in the world.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การผลาญอาหารยังเท่ากับใช้ที่ดินเกษตรที่มีอยู่อย่างจํากัดในโลก

การใช้อย่างสิ้นเปลือง เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าประเทศร่ํารวยสิ้นเปลือง

การใช้อย่างสิ้นเปลือง

การใช้อย่างสิ้นเปลือง น้อยลงก็จะช่วยปลดปล่อยที่ดินเกษตรเหล่านี้ไป

ใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ปลูกพืชผักเพื่อเป็น อาหารให้ผู้คนที่หิวโหย

ในโลกซื้อได้โดยปกติ กฎแห่งเหตุและผลดังกล่าว เห็นได้ชัดอย่างยิ่งในการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ เช่น ข้าวสาลี และที่เห็นไม่ชัดเจนเท่าคือ อาหารสดทั้งหลาย

ที่ปลูกและซื้อขายกันภาย ในแต่ละประเทศ แต่ก็อยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุและผลเดียวกัน

นั่นคือ ถ้า อาหารนั้นไม่ถูกซื้อและใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง ก็อาจนําที่ดินและทรัพยากร

ทั้งหลายมาใช้ปลูกอย่างอื่น เช่น ธัญพืช ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งใน

ระดับโลกเราเริ่มยอมรับแล้วว่า แต่ละคนมีความรับผิดชอบส่วนตัวต่อ

กระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อคนที่ได้รับผลกระทบหนัง

ที่สดจากสภาวะโลกร้อน ในทํานองเดียวกัน เราจําเป็นต้องตระหะ

โลกได้รับผลกระทบจากการบริโภคและความฟุ่มเฟือยด้านอาหารของ เรา

การตัดสินใจของอเมริกาและยุโรปที่ใช้เมล็ดพืชและพืชจําพวก

เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพถูกวิจารณ์กันมากว่าเป็น “ความสิ้นเปลือง

ทางอาหาร นักวิจารณ์ในวงอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพชี้ว่า เรากําลังเดิน

พลังงานใส่ถังน้ํามันแทนที่จะใส่ท้องที่หิวโหย ในรายการพิเศษของ

สหประชาชาติเมื่อปี 2008 เรื่องสิทธิในอาหาร ฌอง ซิกเลอร์ประณาม

Metabolism is also equal to using limited agricultural land in the world.

Wasteful use Waste in vain If the country is rich, waste

Wasteful use Less will help release these agricultural lands.

Other uses such as planting vegetables for Food for hungry people

In the world can buy normally Rules of cause and effect Obviously, in the commodity trade between

Countries such as wheat and that is not as clear as All fresh food

Grown and traded under In each country But under the same rules of cause and effect

That is, if the food is not bought and consumed May bring land and resources

Used to grow other things, such as cereals, which are highly desirable in

At the world level, we have begun to accept that Each person has personal responsibility for

Impact of greenhouse gas emissions on people affected by the film

That is fresh from global warming In the same way We need to look after

The world is affected by our food consumption and luxuries.

American and European decisions that use seeds and plants

In order to produce bio-energy, is widely criticized as “Waste

In food, critics in the bioenergy industry point out that We are walking

Energy put in a tank of oil instead of the hungry area. In the special list of

UN in 2008 on food rights, Jean Zigler condemned

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดงดิบอะเมซอนถูกไปทําลายล้าง

แต่การกระทํา ดังกล่าวกลับเกิดขึ้นทุกวัน หากประเทศที่ร่ํารวยหยุดล้างผลาญอาหารกันมากมายขนาดนี้

แต่การกระทํา

แต่การกระทํา ความกดดันที่มีต่อระบบนิเวศธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่และต่อภูมิอากาศของ

โลกก็จะหมดไปเหตุจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมในการต่อสู้กับปัญหาขยะอาหารในระดับ

โลกนั้นชัดเจน ความจําเป็นทางสังคมที่จะหาทางออกต่อปัญหานียิ่งชัด

กว่า การที่โลกตะวันตกซื้ออาหารมากเกินกว่าจะกินหมดส่งผลต่อการ

ใช้ที่ดินและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แทนที่จะนําทรัพยากรนั้นไปใช้เลี้ยง

คนจนในโลก คนที่อยู่ในสภาพขาดอาหารมีเกือบพันล้านคนทั่วโลก

แค่เศษเสี้ยวของอาหารที่ประเทศร่ํารวยโยนทิ้งก็สามารถเลี้ยงผู้คนเหล่านี้ได้ ทั้งหมด 1
ความเชื่อมโยงระหว่างความฟุ่มเฟือยทางอาหารในประเทศร่ํารวยกับความแร้นแค้น

ทางอาหารในส่วนอื่นของโลกไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายหรือ ตรงไปตรงมา

แต่กระนั้นอย่างที่หนังสือเล่มนี้พยายามชี้ให้เห็น มันเป็น เรื่องจริงและเราทุกคนมีอํานาจที่

จะแก้ปัญหานี้ให้ทุเลาลง ที่แน่ๆ ทาง แก้ไม่ใช่ให้ประเทศร่ํารวยส่งมะเขือเทศสุก

จนงอมหรือขนมปังเหลือจน เก่าไปยังประเทศยากจนหลังกู้มาได้ไม่ให้ถูกทิ้งลงถังขยะ

ตรงกันข้าม ผมจะชี้ให้เห็นว่า ในตลาดอาหารโลกที่ทั้งประเทศร่ํารวยและยากจน

ซื้ออาหารจากศูนย์กลางซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น

แท้จริงแล้วเราล้วนซื้ออาหารมาจากแหล่งเดียวกัน ถ้าประเทศร่ํารวย

ซื้ออาหารหลายร้อยล้านตันและลงเอยด้วยการทิ้งลงถังขยะ เท่ากับว่า

ประเทศเหล่านี้ทําให้อาหารสูญหายไปจากตลาดโดยไม่จําเป็น ทั้งๆ ที่ อาหารส่วนนี้ควรเหลือไว้ให้คนอื่นซื้อ

But such actions occur every day. If rich countries stop to destroy this much food

But the pressure on the remaining natural ecosystems and the climate of

The world will end. Environmental incentives to fight the problem of food waste at the level

The world is clear. The social need to find a solution to this problem is even clearer.

Than the Western world bought too much food to eat, resulting in

Wasteful land and resources Instead of using that resource to feed

The poor in the world, people who are in a lack of food, have nearly a billion people around the world.

Just a fraction of the food thrown out by the rich countries can feed all these people. 1
The connection between the luxury of food in the country is rich with poverty.

Food in other parts of the world is not simple or straightforward.

However, as this book tries to point out, it is true and we all have the power to

Will solve this problem for sure. The solution is not for rich countries to send ripe tomatoes

Until the rest or the bread until Old to poor countries after being recovered from being dumped.

On the contrary, I will point out that In the world food market that is both rich and poor

Buy food from an international commodity trading center, so

Actually, we all buy food from the same source. If the country is rich

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ด้านหนึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ อีกด้านเป็นพืชเกษร

เดียวอย่างถั่วเหลือง ปาล์มน้ํามัน และหญ้า โดยมีไฟป่าและกองค์เป็นพืชเกษตรเชิงฟ้าและกองทัพคนตัดไม้คอยรุกคืบ

เดียวอย่างถั่วเหลือง

เดียวอย่างถั่วเหลือง พืชพันธุ์และสัตว์ป่าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักต้องสูญพันธุ์และ ต้นไม้นับพันล้านต้นมลายหายไปกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกหลาย

เพื่อสนองตอบความหิวโหยของเรา ในเวลาเดียวกันกระบวนการนี้กลับ ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศ

วัฏจักรของน้ําและดินอย่างมากถึงขนาดที่ ปัจจุบันสหประชาชาติประมาณการว่า ผลิตภาพของพื้นที่เกษตรในโลก

อาจลดลงถึง 25% ในศตวรรษนี้ ซึ่งจะกระทบถึงความสามารถในอนาคต ของมนุษยชาติที่จะเพาะปลูกพืชผัก

เพื่อเป็นอาหารได้อย่างเพียงพอ – การบุกรุกป่าเพื่อทําเกษตรอาจให้ผลผลิตทางอาหารและกําไรเหลือเฟือในระยะสั้น

แต่การทําลายสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ใช่ความจําเป็น เพื่อเพาะปลูกให้เพียงพอที่จะป้อนประชากรในโลก

ดังที่หนังสือเล่มนี้จะ แสดงให้เห็นว่า ในสหรัฐอเมริกามีอาหารเหลือทิ้งราว 50% ในอังกฤษมี

ยะอาหารในแต่ละปีมากถึง 20 ล้านตัน คนญี่ปุ่นซึ่งชอบกินซูชิ คาเวียร์ และสินค้าฟุ่มเฟือยนําเข้า

ทิ้งอาหารเป็นมูลค่าถึง 11 ล้านล้านเยน (101,600 ล้านเหรียญสหรัฐ) ต่อปี ทั่วทั้งโลกที่พัฒนาแล้วอาหารกลายเป็นสินค้า

โภคภัณฑ์ที่ใช้แบบทิ้งขว้าง โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่ง แวดล้อมจากกระบวนการผลิต คนส่วนใหญ่คงไม่เห็นชอบให้นําผืนป่า

One side is a complete forest The other side is a plant

The same as soybeans, palm oil and grass, with forest fires and vegetation

The same as soy Plants and wild animals that are not yet known to be extinct and Billions of trees have disappeared into many greenhouse gases.

In response to our hunger At the same time, this process is reversed. Affect the climate

The water and soil cycles are extremely large at Currently, the United Nations estimates that Produce images of agricultural areas in the world

May decrease by 25% in this century, which will affect future capabilities Of humanity to cultivate vegetables

For sufficient food. – Forest encroachment for agriculture may provide short-term food and profits.

But this type of environmental destruction is not necessary. To cultivate enough to feed the population in the world

As this book will show that In the United States, there are about 50% of the food left in England.

Up to 20 million tons of food each year. Japanese people who like to eat sushi, caviar and imported luxury goods.

Dispose of food worth 11 trillion yen (US $ 101.6 million) per year throughout the developed world. Food becomes a product.

Commodities using abandoned style Regardless of the social and environmental impacts From the production process Most people would not like to take the forest.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อุทิศแด่กูดรุน

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง ลองนึกภาพมุมสูงจากทางอากาศมองลงมาที่โลก ในช่วง สิบสหัสวรรษ(1 หมื่นปี)

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง ที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนไปจนจําไม่ได้ ตัวร้ายที่ รุกรานภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
ไม่ใช่ยางมะตอยหรือคอนกรีต แต่คือทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรมสีเขียวในชนบท ผืนดินที่เคยปกคลุมด้วยป่ากลาย
เป็นผืนนาเหยียดยาวไปทั่วทุกทวีป เปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นโรงงาน ผลิตอาหาร เมือง

ถนน และอุตสาหกรรมเป็นแค่จุดและเส้นเลือดบน ผิวโลก เมื่อเทียบกับความปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูก

นับ ตั้งแต่เกษตรกรรมถือกําเนิดขึ้น มนุษย์ทําลายระบบนิเวศอันหลากหลาย ของโลกด้วยการปลูกพืชพันธุ์เพียง

ไม่กี่ชนิดที่คัดสรรแล้ว โดยอาศัย ประโยชน์จากแสงอาทิตย์และผืนดินเพื่อมาเป็นอาหารของมนุษย์

โดย เฉพาะอารยธรรมมนุษย์ตั้งอยู่บนผลผลิตที่ได้ แต่ความก้าวหน้าทางการ เกษตรในปัจจุบัน

กลับส่งผลคุกคามต่อชีวิตที่การเกษตรก่อเกิดขึ้นหล่อ เลี้ยงในอุตสาหกรรมอาหารยุคโลกาภิวัตน์

แทบทุกอย่างที่เรากินตั้งแต่ กล้วยไปจนถึงเนื้อวัวที่เลี้ยงในพื้นที่ เชื่อมโยงกับระบบเกษตรโลกความการเปิดพื้นที่ลืมของเกษตรกรรม

ต้องการอาหารในส่วนหนึ่งของโลกส่งผลกระตุ้นโดยตรงต่อการเปิด ทําเกษตรที่อยู่ไกลออกไปนับพันไมล์

ปัจจุบันการรุกคืบของเกษตร ในพื้นที่ป่าธรรมชาติเห็นได้ชัดในประเทศแถบละตินอเมริกาและตะวันออกเฉียงใต้

Dedication, Good Proud, Introduction
The waste of wealth Imagine the high angle from the air, looking down on the world in the last ten millennia.

The waste of wealth (1 thousand years ago) The world has changed so far that it cannot be recognized as an evil invader.
Not asphalt or concrete, but the fields, rural green agricultural areas The land that had previously been transformed into a forest
It is a stretch of rice across every continent. Change the land to become a city food factory

 Roads and industries are just spots and veins on the earth’s surface compared to the changes caused by cultivation.

Since agriculture is born Humans destroy a variety of ecosystems. Of the world by planting only vegetation

Few species are selected based on the benefits of sunlight and land for human food.

In particular, human civilization is based on yields. But official progress Agriculture at present

Instead, it poses a threat to the life that agriculture produces. Raising in the globalization food industry

 Almost everything we eat since Bananas to beef raised in the area Linked to the world agricultural system, the opening of the forgotten area of ​​agriculture

The need for food in one part of the world has a direct effect on opening. Agriculture is thousands of miles away.

Currently, the progress of agriculture In natural forest areas, it is evident in Latin America and southeast countries.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่