อุทิศแด่กูดรุน

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง ลองนึกภาพมุมสูงจากทางอากาศมองลงมาที่โลก ในช่วง สิบสหัสวรรษ(1 หมื่นปี) lotto432

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง

ปฏิกูลแห่งความมั่งคั่ง ที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนไปจนจําไม่ได้ ตัวร้ายที่ รุกรานภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
ไม่ใช่ยางมะตอยหรือคอนกรีต แต่คือทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรมสีเขียวในชนบท ผืนดินที่เคยปกคลุมด้วยป่ากลาย
เป็นผืนนาเหยียดยาวไปทั่วทุกทวีป เปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นโรงงาน ผลิตอาหาร เมือง

ถนน และอุตสาหกรรมเป็นแค่จุดและเส้นเลือดบน ผิวโลก เมื่อเทียบกับความปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูก lotto432

นับ ตั้งแต่เกษตรกรรมถือกําเนิดขึ้น มนุษย์ทําลายระบบนิเวศอันหลากหลาย ของโลกด้วยการปลูกพืชพันธุ์เพียง

ไม่กี่ชนิดที่คัดสรรแล้ว โดยอาศัย ประโยชน์จากแสงอาทิตย์และผืนดินเพื่อมาเป็นอาหารของมนุษย์

โดย เฉพาะอารยธรรมมนุษย์ตั้งอยู่บนผลผลิตที่ได้ แต่ความก้าวหน้าทางการ เกษตรในปัจจุบัน

กลับส่งผลคุกคามต่อชีวิตที่การเกษตรก่อเกิดขึ้นหล่อ เลี้ยงในอุตสาหกรรมอาหารยุคโลกาภิวัตน์

แทบทุกอย่างที่เรากินตั้งแต่ กล้วยไปจนถึงเนื้อวัวที่เลี้ยงในพื้นที่ เชื่อมโยงกับระบบเกษตรโลกความการเปิดพื้นที่ลืมของเกษตรกรรม

ต้องการอาหารในส่วนหนึ่งของโลกส่งผลกระตุ้นโดยตรงต่อการเปิด ทําเกษตรที่อยู่ไกลออกไปนับพันไมล์

ปัจจุบันการรุกคืบของเกษตร ในพื้นที่ป่าธรรมชาติเห็นได้ชัดในประเทศแถบละตินอเมริกาและตะวันออกเฉียงใต้

Dedication, Good Proud, Introduction
The waste of wealth Imagine the high angle from the air, looking down on the world in the last ten millennia lotto432.

The waste of wealth (1 thousand years ago) The world has changed so far that it cannot be recognized as an evil invader.
Not asphalt or concrete, but the fields, rural green agricultural areas The land that had previously been transformed into a forest
It is a stretch of rice across every continent. Change the land to become a city food factory

 Roads and industries are just spots and veins on the earth’s surface compared to the changes caused by cultivation.

Since agriculture is born Humans destroy a variety of ecosystems. Of the world by planting only vegetation

Few species are selected based on the benefits of sunlight and land for human food lotto432.

In particular, human civilization is based on yields. But official progress Agriculture at present

Instead, it poses a threat to the life that agriculture produces. Raising in the globalization food industry

 Almost everything we eat since Bananas to beef raised in the area Linked to the world agricultural system, the opening of the forgotten area of ​​agriculture

The need for food in one part of the world has a direct effect on opening. Agriculture is thousands of miles away.

Currently, the progress of agriculture In natural forest areas, it is evident in Latin America and southeast countries.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่