ความฟุ่มเฟือย และโอบอ้อมอารี

ความฟุ่มเฟือย

ความฟุ่มเฟือย และโอบอ้อมอารี 

ปากีสถานและอินเดีย ผ่านจีน และลงเรือข้ามไปยังเกาหลีใต้และญี่ปุ่น แต่ละประเทศมีทัศนคติที่แตกต่างกันมากในเรื่องอาหารและโดยเฉพาะ ของเหลือ บางวัฒนธรรม เช่น เกาหลีใต้การกินทิ้งกินขว้างเป็นสัญลักษณ์ ของ ความฟุ่มเฟือย และโอบอ้อมอารี บางแห่งเช่นชนเผ่าอุยกูร์ทางตะวัน ตกของจีน การกินทิ้งกินขว้างเป็นข้อห้าม

ความมัธยัสถ์ของชาวอุยกูร์ ไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาสนองตอบต่อสภาวะที่ลําเค็ญ แต่ยังเกิดจากความรู้สึก สํานึกในคุณประโยชน์ของการทํานา การหุงหาอาหาร และการกิน แสดง ถึงความตระหนักในคุณค่าของอาหารที่มียิ่งใหญ่เกินกว่าจะทิ้งขว้างอย่าง สูญเปล่า สําหรับพวกเราคงไม่ยากเกินไปที่จะตระหนักว่า การเป็นเจ้า ของอาหารจะต้องแบกความรับผิดชอบไว้ด้วย ต้องมีความเข้าใจว่าเรา คือผู้อารักขาที่ต้องปฏิบัติต่ออาหารด้วยความระมัดระวัง

สหประชาชาติสนับสนุนการเรียกร้องให้ลดขยะอาหารลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2025 แต่เราสามารถร่นเวลาเป้าหมายให้เร็วขึ้นได้โดยความ ร่วมมือของภาคธุรกิจ รัฐ และสาธารณชน

ความฟุ่มเฟือย

Extravagance And generous

Pakistan and India pass China and board ships across South Korea and Japan. Each country has a very different attitude towards food and especially the leftovers. Some cultures, such as South Korea, eat, discard, eat, throw as a symbol.

Of extravagance and bountifulness In some places, such as the Uighur tribe in the west of China, eating and discarding is prohibited. The thrift of the Uyghurs It’s not just a reaction to a critical condition. But also caused by feelings Realize the benefits of farming.

Cooking and eating shows an awareness of the value of food that is too great to be wasted. For us, it is not too difficult to realize that the ownership of food must bear responsibility. with Must understand that we Is a guardian that must treat food with care

The United Nations supports the call to reduce food waste by half by 2025, but we can shorten the target time by Collaboration of business, government and the public

ขอบคุณเนื้อหาจาก :  Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ : ที่นี่