ประสิทธิภาพของซูเปอร์มาเก็ต

อีกวิธีที่จะเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ของซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ คือดูนโยบายการจัดการยะอหารที่บำประกาศต่อสรารณะ ทารเปรียบเทียบสองวิธีอาจไม่เหมือนกันเสมอไป ในกรณีนี รนส์บูรีส์และมาร์คแอนต์สเปนเรอร์จัดว่าดีที่สุดในกลุ่ม มีแนกางปฏิบัติค่อนข้างดี เช่นการสมัครใจบริจาคอาหารส่วนเกินให้กากุศล

เรนส์บูรีสหลังจากแข็งขืนอยู่หลายปี ตอนนี้ยอมให้ความร่วมมืออย่างดีกับอค์กรการกุศลที่นำอาหาร์ไปแจกจ่าย เรนแฟร์แรร์ รัลเวชั่นอาร์มี และพูดฟอร์ออล ทัศนคติที่ค่อนข้างก้าวหน้าใน
เรื่องนี้สมควรด้รับการรรสริญ จริๆ แล้วตามที่ผมคำนวณจากข้อมูลที่เผยแพร่บริษัทบริจดอาหาร 400 กรัมต่อรายรับทุกล้านปอนต์ ซึ่ง

อาจดูไม่มาก แต่ดูเหมือนอัตรานี้อยู่ในระดับตียวกับการบริจาคอาหารของโครกอร์หนึ่งในรูเปอร์มาร์ก็ตที่ ใจบุญ มากคว่รายอื่นๆ ในสหรัฐแต่โครเกอยังบริจาคอีกหลายอย่งทั้งสิ่งรองและลิน สวนซฟเรยัแร่งรองโครกอรีในสหรัฐจะบริจคมากกว่นั้นสี่ท่า ซึ่งสวนทางกับ ประสิทธิภาพ
(แนวโน้มโดยทั่วไปของอัตรการบริจดอาหารโคยรวมในอเมริกาที่สูงกว่าอังกฤษมาก คบหที่ 1)

แต่จะว่ไปแล้ว เรนสับูรีสยังบริจาคอาหาสูญเปลำในสัสวนที่น้อยนิ และน่จะทำไห้มากว่นี้ ในปี 2006รายงานว่าเรนสบูรีส์ส่งยะอาหาร 70.000 ตันไปฝังกลบ ในปี 2006-2007 บริษัทอ้งว่บริคอาหารนจำนวน 6.6ย0 ตัน หมายความว่ายังมีอาหารที่ไม่ต้องการเหลือทิ้งอีกราว90% ส่วนใหญ่ส่งไปฝังกลตอนนี้เรนสรีสรับปกจะกำจัดรยะอาหารที่เหลือทั้งหมดนี้ตัวกรมวิธีอื่น เช่น แปรปปินอหารสัต หรือส่งไปรักระบวนการย่อ

ประสิทธิภาพ

Another way to compare the performance of various supermarkets. Is to see the management policy of the organization announced to the public The comparison between the two methods may not always be the same. In the case of Neurne Bours and Mark Ant Spain Ferrer are the best in the group. There is a fairly good practice. Such as voluntarily donating excess food to charities

Rainbury, after having resisted for many years Now agreeing to cooperate well with the charity organization that brought the ARAR to distribute Rain Fair General Armory. And say For All A rather progressive attitude in
  This story deserves a great deal. As I calculated from the published data, the food company 400 grams of food for every million pounds of income, which

This means that there are still 90% of the food that is not needed. Most are sent to bury. Now, Raines Receptor will get rid of all this food leftover. Or send to love the summary process

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การประเมินเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของซูเปอร์มาร์เก็ต

ว่าด้วย การเปรียบเทียบ เลขประเมินจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน โรว์แลนด์ฮิลล์ จากมาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ ซึ่งเป็นประธานทีมนโยบายสิ่งแวดล้อมของ BRC ด้วย มอง ว่าตัวเลขของ WRAP เป็นการประเมินเกินจริง และเสนอว่าตัวเลขขยะ อาหารที่แท้จริงน่าจะน้อยกว่า 1 ล้านตัน และน่าจะ “อยู่แถวๆ ไม่เกิน 500,000 ตัน ความกว้างของตัวเลขประเมินตั้งแต่ 367,000 ต้นไปจนถึง 1.6 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าเรารู้จริงน้อยมาก และซูเปอร์มาร์เก็ตเชี่ยว ชาญขนาดไหนในการซุกซ่อนความจริง

การเปรียบเทียบ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ สมบูรณ์ย่อมผิดพลาดได้แน่นอน แม้บางบริษัทที่ค่อนข้างเปิดเผยตัวเลข ขยะก็ยังมีรายละเอียดไม่พอที่จะหาข้อสรุปได้อย่างมั่นใจ แต่กระนั้นด้วย ความตระหนักในจุดอ่อนดังกล่าว เรายังสามารถลงความเห็นเป็นแนว โน้มคร่าวๆ ออกมาได้ ถ้าผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตคนไหนรู้สึกไม่สบายใจ กับข้อสรุปเชิงลบตรงนี้ ก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาเผยแพร่ตัวเลขที่ แท้จริงและให้องค์กรอิสระรับรองข้อมูลนั้น

การประเมินเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของซูเปอร์มาร์เก็ต ต่างๆ เราจําเป็นต้องพิจารณาถึงขนาดที่ต่างกัน และเปรียบเทียบปัจจัย นั้นกับปริมาณขยะที่ผลิตออกมา ในการประเมิน ผมคิดค้นระบบการให้ คะแนน โดยยึดประมาณการอาหารที่ถูกผลาญเป็นขยะโดยรวมเป็นส่วน หนึ่งของรายได้รวม พูดอีกนัยหนึ่ง จํานวนคะแนนขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ อาหารต่อรายได้รวมที่แต่ละสาขาของซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับ ผมปรับตัวเอง เป็นระบบมาตรฐาน ให้ 100 หมายถึงผลงาน ในเกณฑ์เฉลี่ย คะแนนสูง

การเปรียบเทียบ

About comparison How much will the assessment numbers change? Rowland Hill From Mark and Spencer, the president of the environmental policy team of the BRC, with the view that the WRAP numbers are exaggerated And propose that the junk numbers The actual food should be less than 1 million tons and should be “around no more than 500,000 tons. The estimated breadth of numbers from 367,000 trees to 1.6 million tons shows that we know very little. And the rapids supermarket How proficient in concealing the truth

comparison Various supermarkets On the basis of non-data Absolute error is inevitable. Even some companies that reveal numbers There is still not enough information to conclude with confidence. Nevertheless Awareness of the said weakness We can also come up with a general tendency if a supermarket manager feels uncomfortable. With the negative conclusion here Hopefully it will help motivate them to publish the numbers. And have the independent organization certify that information

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา ให้ร้านอาหารเป็นมิตรกับเด็ก

กฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา ยังทําให้ร้านอาหารเป็นมิตรกับเด็ก

ตั้งแต่ปี 1919-1929 จํานวนร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น สามเท่าตัว โดยมากเพื่อสนองความต้องการของสังคมผู้บริโภคที่เติบโต อย่างรวดเร็ว จะว่าไปช่วงนั้นเศรษฐกิจกําลังบูม แต่ร้านเปิดใหม่ส่วน ใหญ่เน้นความสะดวกและความเร็วมากกว่าคุณภาพอาหาร

ไดเนอร์หรือ ร้านอาหารครอบครัวราคาประหยัด ซึ่งไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น ตัวทํากําไรได้รับความนิยมมากขึ้น ร้านน้ําอัดลม ร้านไอศกรีม และร้าน ลูกกวาดก็กิจการรุ่งเรือง เช่น ย่านบรอดเวย์ในนิวยอร์กซิตี้เปลี่ยนจาก

ศูนย์รวมโรงละครและภัตตาคารมาเป็นศูนย์อาหารราคาถูกและร้านค้า แลก เผลอแผล็บเดียวร้านฮอตด็อก ร้านแฮมเบอร์เกอร์ ร้านข้าวหมูแดง ว่านลูกอม ร้านขายยา ร้านด้เกม และร้านเหล้าเถื่อนก็ผุดขึ้นมาเต็มพืด หลาญญาณเตือนถึงโลกอาหารข้างหน้าที่กําลังจะมาถึง

กฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา ยังทําให้ร้านอาหารเป็นมิตรกับเด็กมาก

กฎหมายห้ามจําหน่ายสุรา

From 1919 to 1929, the number of restaurants in the United States has tripled, mainly to meet the needs of a fast-growing consumer society. But the shop is newly opened Large, focusing on convenience and speed rather than food quality

Diners or cheap family restaurants Which does not have to rely on alcohol as Profitability givers are increasingly popular. Carbonated shops, ice cream parlors and candy shops also flourished, such as the Broadway district in New York City.

Center of the theater and restaurants, come to be a cheap food center and a single accidental shop, hot dog shop Hamburger shop Rice, red pork, almonds, candy stores, drug stores, game stores and illegal liquor stores have sprung up in large numbers. Warning to the food world ahead.

The law prohibiting selling alcohol also makes the restaurant very child-friendly.

eyond and provide connections for 11 Rai. The restaurant is skilled in cooking. Wherever you go, there are not many, even more targeted, that you have to pay.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่