ผลกระทบ ต่อโลกและพัฒนาชีวิตคนจน

เราสามารถช่วยลด ผลกระทบ ต่อโลกและพัฒนาชีวิตคนจน ในโลกให้ดีขึ้นได้ โดยแค่ใช้อาหารให้เป็นประโยชน์แทนที่จะโยนทิ้ง อาหารที่ถูกทิ้งเป็นขยะยังก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในแบบของมัน เองอีกอย่าง ประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่พัฒนาแล้ว ขยะอินทรีย์ถูกนําไป ฝังกลบ เน่าเปื่อยกลายเป็นสารพิษและก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก

ผลกระทบ

ผลกระทบ ที่มีพิษสงร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า ประเทศที่พัฒนา แล้วบางแห่งกําลังมีปัญหาพื้นที่ไม่พอที่จะฝังขยะเหล่านี้ ในเกาหลีใต้ และไต้หวันมีการห้ามนําขยะอาหารไปฝังกลบแล้ว ต่อไปประเทศอื่นๆ ก็ คงห้ามแบบเดียวกัน ดังที่ประเทศเหล่านี้ต่างกําลังเรียนรู้ เราต้องกําหนด แนวคิดเรื่องขยะกันใหม่ แม้ขยะอาหารจะไม่เหมาะสําหรับการบริโภค ของมนุษย์แล้วก็ตาม แต่ยังอาจเป็นทรัพยากรที่มีค่า ใช้เป็นอาหารสัตว์ ผลิตพลังงาน และปุ๋ยคอกบํารุงดินได้

การแก้ปัญหาขยะอาหารส่งผลดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยังดี ต่อธุรกิจด้วย ดังที่ผมจะแสดงให้เห็นในบทต่อไป เมื่อลดปริมาณของเสีย ลง ส่วนต่างกําไรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว จากการขายผลผลิตที่เดิมเคยทิ้งเปล่า

ผู้ผลิตประหยัดต้นทุนได้ 20% เพียงจัดการกับปัญหาของเสีย ผู้ค้าปลีกเอาชนะคู่แข่งได้โดยคุมประสิทธิ ภาพให้รัดกุมขึ้น คนที่บอกว่าเราควรปลูกพืชผักกินเองและซื้อผลผลิต ของชาวนาในท้องถิ่นกําลังแสดงให้เห็นทางออกที่วิเศษสุด

We can help reduce the impact on the world and improve the lives of the poor. In the world for the better By just using food to benefit instead of throwing away Food that is thrown

away is also causing environmental problems in its own way. Most countries in the developed world Organic waste is taken to landfill and decomposed into toxic and methane gas. Which is a greenhouse gas

Which has 21 times more toxic than carbon dioxide in developed countries And some places are having problems, not enough space to bury them. In South Korea and Taiwan, food waste is

banned. Next, other countries would probably prohibit the same thing. As these countries are learning We must define The new concept of waste Although food waste is not suitable for consumption

Of human beings But may still be a valuable resource Can be used as animal feed, produce energy, and manure can be used for soil maintenance.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

การเข้าถึงอาหารได้อย่างแน่นอนและในสหภาพยุโรป (อียู) ประมาณการว่า 10 ล้านคน

เสี่ยงตกอยู่ ในภาวะยากจนด้านอาหาร สถานการณ์นี้ดํารงอยู่

เสี่ยงตกอยู่

เสี่ยงตกอยู่ กับการสวนทางกับสภาพที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโยนอาหารมีคุณภาพนับล้านๆ

ต้นทิ้ง หนึ่งในทางออกที่เป็นไปได้คือ นําอาหารส่วนเกินไปบริจาคและจัดให้คน

ที่ต้องการขณะที่อาหารยังสดและดีพอกินได้หนังสือเล่มนี้ต้องการจะบอกว่า

อาหารส่วนเกินกองเป็นภูเขา เลากาในโลกคือหายนะทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

แต่ก็เป็นโอกาสอันยิ่ง ใหญ่ด้วย ปัญหาอุปทาน (ปริมาณ) ด้านอาหารของโลก

ยังขาดการดูแลใส่ใจอย่างยิ่ง หากนํามาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้จะช่วยให้เกิดการ

ประหยัดได้อย่างมหาศาล แก้ปัญหาความหิวโหยและรับประกันความ

เพียงพอของอาหารให้แก่คนรุ่นต่อไป การเก็บกู้อาหารนอกจากจะมีโอกาสช่วยผู้คนที่หิวโหยแล้ว

ยังช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ด้วย ราว 30% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในยุโรปเกิดจากการผลิตอาหาร ถ้าลด ความสูญเปล่าด้านอาหารลงไปได้ครึ่งหนึ่ง

ก๊าซที่ปล่อยออกมาจะลดลง 5% หรือมากกว่านั้น ในสถานการณ์สมมติ

ถ้าเราปลูกต้นไม้บนผนตน” ปัจจุบันใช้ปลูกพืชอาหารส่วนเกินที่ไม่จําเป็นและถูกผลาญ

ทิงเนทฤษฎี เราช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโลกได้ถึง 50-1
การลดขยะอาหารยังต่างจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ผลที่ตามมาในทางลบนั้นมีน้อย

ไม่เหมือนภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ ทําให้หนักใจอย่างการเลิกใช้รถยนต์หรือเครื่องบินเดินทางหรือกินเนื้อ สัตว์ให้น้อยลง

Access to food is certain, and in the European Union (EU) estimates that 10 million people

Risking being in a food poverty situation This situation is maintained.

Risking being on the way to the supermarket, throwing millions of quality food

Initially leaving one of the possible solutions is Bring excess food, donate, and arrange for people

That is needed while the food is still fresh and good enough to be eaten.

Excess food piles up into the mountains Lucca in the world is an environmental disaster today.

But it is a tremendous opportunity with the world’s supply of food (quantity) problems

Still lacking care If effective measures are implemented, it will help improve

Enormous savings Solving hunger problems and guaranteeing

Enough food for the next generation Food collection, aside from having the opportunity to help hungry people

Can help solve global warming by about 30% of greenhouse gas emissions

In Europe, caused by food production, if half of the food waste is reduced

The gas released will be reduced by 5% or more. In a scenario

If we plant trees on their own, “Nowadays, plants are used to grow excess food that is not needed and consumed.

Tingne Theory We help offset greenhouse gas emissions in the world by 50-1.
Reducing food waste is still different from most environmental measures, with few negative consequences.

Not like that dilemma Causing distress, such as stopping the use of cars or plane travelingOr eat less meat

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จริงอยู่ ถ้าประเทศร่ำรวยเลิกล้างผลาญขนาดนี้ เรื่อง อาหาร

อาหารที่เหลือ อาจถูกชาติอื่นที่ ร่ํารวยรองลงมาซื้อไป เช่น นําไปขุนปศุสัตว์ให้อ้วนแทนที่จะให้ครอบครัว

อาหารที่เหลือ

อาหารที่เหลือ ยากจนได้กิน แต่โดยรวมแล้วแรงกดดันที่มีต่ออาหารในโลกจะลดลง

ช่วยพยุงราคาให้มีเสถียรภาพและพัฒนาชีวิตคนจนจํานวนมากที่พึ่งพา

อาหารจากตลาดเหล่านี้ คงยากที่จะคาดคะเนได้ชัดเจนถึงผลลัพธ์ทาง

เศรษฐกิจจากการลดอุปสงค์ (ความต้องการ) โดยลดการผลาญทิ้ง

แต่ถ้าอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของพลังงานชีวภาพทําให้ราคาเพิ่มขึ้น 70%

จนเกิดวิกฤต อาหารในปี 2008 ถ้าอย่างนั้นอุปสงค์ที่ลดลงโดยลดการผลาญทิ้งอย่าง

น้อยก็อาจช่วยบรรเทาแรงกดดันในด้านอุปทาน (ปริมาณ) และราคาได้

ในอัตราเดียวกัน ท้ายสุดแล้วความต้องการอาหารในปัจจุบันและที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต่อไปจะมีไม่พอรองรับ หมายความว่าหากแนว นี้ยังไม่ลดลง

ความสมดุลในชีวมณฑลของโลกอาจเปลี่ยนแปลงไป ที่ไม่อาจแก้ไขได้

จนเป็นอันตรายต่อเผ่าพันธุ์หลายอย่างบนโลก รวง เผ่าพันธุ์มนุษย์เองด้วย

ซึ่งในความเป็นจริง บางส่วนของโลกขณะ เวลานั้นมาถึงแล้วปัญหา

ความหิวโหยและทุพโภชนาการไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน ประเทศ คนนับล้านๆ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมีไม่พอกิน ในอังกฤษ เพียงลําพัง

ประชากร 4 ล้านคนเข้าไม่ถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

ในสหรัฐอเมริการาว 35 ล้านคนอยู่ในครัวเรือนที่ไร้หลักประกันที่จะ

Actually, if the rich countries quit this devastation

Leftover food May be living in another nation that Secondly, to buy, for example, to fatten livestock to be fat instead of family

The remaining food is poor, but overall, the pressure on the world food is reduced.

Help stabilize prices and improve the lives of many poor people who rely on

Food from these markets It is difficult to predict clearly the results.

Economy from reducing demand (Needs) by reducing waste

But if the demand for bioenergy increases the price by 70%

Until the food crisis in 2008, then the demand decreased by reducing the waste.

Less may help relieve the pressure on supply (quantity) and price.

At the same rate Finally, the current and growing food demand

There will not be enough support. Means that if This has not decreased

The balance in the biosphere of the world may change. That cannot be solved

Until being dangerous to many races on the planet

In fact Some parts of the world while That time has arrived. The problem

Hunger and malnutrition do not occur only in millions of countries.

In developed countries, there is still not enough food to eat in England.

4 million people do not have access to nutritious food

In the US, about 35 million people are in unsecured households that will

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การกระทำที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เรามักปฏิเสธ ความเชื่อมโยงนั้นเพราะมันไปเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมส่วนตัวของเราใช่ไหม

เรามักปฏิเสธ

เรามักปฏิเสธ คนเราถ้าไม่เข้าใจผิดถึงความเชื่อมโยงพื้นฐานระหว่างตนเองกับคน

ที่อยู่ห่างไกล ก็มักไปเน้นที่อุปสรรคอันแท้จริงซึ่งแทรกแซงลําดับที่น่า

สับสนของเหตุและผล จริงอยู่อุปสรรคเหล่านั้นทําให้ข้อโต้แย้งสับสนยิ่ง

ขึ้น แต่หาได้มีผลบ่อนทําลายไม่ข้อคัดค้านที่ชอบธรรมนั้นมีอยู่

เช่นความต้องการด้านอาหาร ของประเทศร่ํารวยกระตุ้นให้เกิดการผลิตและส่งผลดี

ต่อเศรษฐกิจของประเทศยากจน ดังนั้น การโยนอาหารทิ้งจึงช่วยเพิ่มความต้องการและส่งผล

ให้รายได้ของชาวนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในบางสถานการณ์ซึ่งผมจะ

อธิบายในบทที่ 11 การเพาะปลูกพืชอาหารส่วนเกินอาจจําเป็นและเป็น

มาตรการที่พึงปรารถนาเพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหาร แต่การสร้าง

อาหารส่วนเกินต้องแลกกับการใช้ที่ดิน การสูญสิ้นทรัพยากร และใช้สิ่งที่มี

อยู่จนเต็มเหยียด ดังนั้น เมื่อถึงขีดจํากัดทางการผลิตและทางนิเวศวิทยา

ต้นทุนของความสิ้นเปลืองจะมากกว่าผลประโยชน์ที่อาจได้รับ

Acts that conflict with what happened

We often deny that connection because it is connected to our personal behavior, right?

We often reject people if they do not misunderstand the basic connection between themselves and people.

 Far away Often focus on the real obstacles that interfere with the order

Confusion of cause and effect True, those obstacles confounded the arguments.

But finding it effective

Such as food needs Rich countries stimulate production and deliver good results.

To the economies of poor countries, so throwing food away increases demand and results

To increase the income of farmers In addition, in certain situations in which I will

Explained in Chapter 11 The cultivation of excess food crops may be necessary and is

Desirable measures to prevent food shortages but creating

Excess food must be exchanged for land use. Resource depletion And use what you have

To the fullest. Therefore, when the production and ecological limits are reached

The cost of waste will be greater than the benefits that may be received.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พลังงานชีวภาพว่าเป็น “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ และคณะกรรมาธิการยุโรปขานรับรายงานนี้ในระดับหนึ่งโดยทบทวน

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ

ทั้งรัฐบาลอังกฤษ แก้ไขเป้าหมายของพลังงานชีวภาพใหม่ ขณะที่สหรัฐยังเดินหน้าส่งเสริม

พลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดแน่ละ

ภายใต้สภาวะปัจจุบันและในบางกรณี อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพก่อให้เกิด

ความอดอยาก ทําลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ และส่งผลร้ายมากกว่า

ผลดีต่อภูมิอากาศ แต่เมื่อเทียบกับการทิ้งอาหารลงถังขยะ แทนที่จะนํา

ไปเลี้ยงดูผู้คนล่ะ อย่างหลังเลวร้ายกว่าแน่นอนจากปี 2007-2008

ธัญพืชราว95 ล้านตันถูกนําไปผลิตเป็นพลัง งานชีวภาพ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศประเมิน ว่านี่เป็นสาเหตุหลักของราคาอาหารโลกที่พุ่งขึ้น

ทําให้คนนับสิบล้านตก อยู่ในสภาวะยากจนและขาดอาหาร

แต่กระนั้นปริมาณที่นําไปผล พลังงานชีวภาพรวมแล้วไม่ถึงครึ่งของอาหารในโลกที่เสียเปล่าไปโดย

ไม่จําเป็น สาธารณชนรู้สึกเชื่อได้ง่ายกว่าเมื่อบอกว่า การแปลงอาจ

ไปเป็นพลังงานชีวภาพมีผลกระทบให้เกิดความอดอยากของคนน

เราทําใจยอมรับได้ยากกว่า เมื่อบอกว่าการทิ้งอาหารลงขยะก็ส่ง

กระทบแบบเดียวกันในการอภิปรายเรื่องวิกฤตอาหารทางวิทยุบีบีซี

เมื่อเดือนมีน2008 ไมเคิล พอร์ตทิลเลอร์ อดีตสมาชิกรัฐสภาอังกฤษ

หนึ่งในอดีตผู้ติด ตามมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ถามอย่างเย้ยหยันว่าอาหาร

ที่เหลือทิ้งของเรา กับความต้องการของคนจนในโลกเชื่อมโยงกันตรงไหน

Bioenergy as “Crimes against humanity”

Both the British government And the European Commission responded to this report to a certain extent by reviewing

Both the British government Amendment of new bio-energy targets While the US continues to promote

Bioenergy Especially the production of ethanol from corn.

Under current conditions and in some cases Bioenergy industry produces

Famine destroys the natural ecosystem. And more harmful

Good effect on climate But compared to throwing food into the trash instead of

To raise people The latter is definitely worse from 2007-2008.

About 95 million tons of grains were produced to be bio-energy, the World Bank and the International Monetary Fund.

Assessment country That this is the main cause of rising world food prices

Causing tens of millions of people to fall In poor condition and lack of food

However, the amount of results Total bioenergy is less than half of the world’s food waste.

It is not necessary. The public feels easier to believe when the conversion may

Into bioenergy, affecting the famine of people

We are more difficult to accept When saying that dumping food into the garbage is sent

The same impact in the debate on the food crisis on BBC Radio

In March 2008 Michael Port Tiller Former member of the British Parliament

One of the past According to Margaret Thatcher, mockingly asked how food

Our leftovers With the needs of the poor in the world.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การผลาญอาหารยังเท่ากับใช้ที่ดินเกษตรที่มีอยู่อย่างจํากัดในโลก

การใช้อย่างสิ้นเปลือง เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าประเทศร่ํารวยสิ้นเปลือง

การใช้อย่างสิ้นเปลือง

การใช้อย่างสิ้นเปลือง น้อยลงก็จะช่วยปลดปล่อยที่ดินเกษตรเหล่านี้ไป

ใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ปลูกพืชผักเพื่อเป็น อาหารให้ผู้คนที่หิวโหย

ในโลกซื้อได้โดยปกติ กฎแห่งเหตุและผลดังกล่าว เห็นได้ชัดอย่างยิ่งในการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ เช่น ข้าวสาลี และที่เห็นไม่ชัดเจนเท่าคือ อาหารสดทั้งหลาย

ที่ปลูกและซื้อขายกันภาย ในแต่ละประเทศ แต่ก็อยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุและผลเดียวกัน

นั่นคือ ถ้า อาหารนั้นไม่ถูกซื้อและใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง ก็อาจนําที่ดินและทรัพยากร

ทั้งหลายมาใช้ปลูกอย่างอื่น เช่น ธัญพืช ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งใน

ระดับโลกเราเริ่มยอมรับแล้วว่า แต่ละคนมีความรับผิดชอบส่วนตัวต่อ

กระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อคนที่ได้รับผลกระทบหนัง

ที่สดจากสภาวะโลกร้อน ในทํานองเดียวกัน เราจําเป็นต้องตระหะ

โลกได้รับผลกระทบจากการบริโภคและความฟุ่มเฟือยด้านอาหารของ เรา

การตัดสินใจของอเมริกาและยุโรปที่ใช้เมล็ดพืชและพืชจําพวก

เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพถูกวิจารณ์กันมากว่าเป็น “ความสิ้นเปลือง

ทางอาหาร นักวิจารณ์ในวงอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพชี้ว่า เรากําลังเดิน

พลังงานใส่ถังน้ํามันแทนที่จะใส่ท้องที่หิวโหย ในรายการพิเศษของ

สหประชาชาติเมื่อปี 2008 เรื่องสิทธิในอาหาร ฌอง ซิกเลอร์ประณาม

Metabolism is also equal to using limited agricultural land in the world.

Wasteful use Waste in vain If the country is rich, waste

Wasteful use Less will help release these agricultural lands.

Other uses such as planting vegetables for Food for hungry people

In the world can buy normally Rules of cause and effect Obviously, in the commodity trade between

Countries such as wheat and that is not as clear as All fresh food

Grown and traded under In each country But under the same rules of cause and effect

That is, if the food is not bought and consumed May bring land and resources

Used to grow other things, such as cereals, which are highly desirable in

At the world level, we have begun to accept that Each person has personal responsibility for

Impact of greenhouse gas emissions on people affected by the film

That is fresh from global warming In the same way We need to look after

The world is affected by our food consumption and luxuries.

American and European decisions that use seeds and plants

In order to produce bio-energy, is widely criticized as “Waste

In food, critics in the bioenergy industry point out that We are walking

Energy put in a tank of oil instead of the hungry area. In the special list of

UN in 2008 on food rights, Jean Zigler condemned

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดงดิบอะเมซอนถูกไปทําลายล้าง

แต่การกระทํา ดังกล่าวกลับเกิดขึ้นทุกวัน หากประเทศที่ร่ํารวยหยุดล้างผลาญอาหารกันมากมายขนาดนี้

แต่การกระทํา

แต่การกระทํา ความกดดันที่มีต่อระบบนิเวศธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่และต่อภูมิอากาศของ

โลกก็จะหมดไปเหตุจูงใจด้านสิ่งแวดล้อมในการต่อสู้กับปัญหาขยะอาหารในระดับ

โลกนั้นชัดเจน ความจําเป็นทางสังคมที่จะหาทางออกต่อปัญหานียิ่งชัด

กว่า การที่โลกตะวันตกซื้ออาหารมากเกินกว่าจะกินหมดส่งผลต่อการ

ใช้ที่ดินและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แทนที่จะนําทรัพยากรนั้นไปใช้เลี้ยง

คนจนในโลก คนที่อยู่ในสภาพขาดอาหารมีเกือบพันล้านคนทั่วโลก

แค่เศษเสี้ยวของอาหารที่ประเทศร่ํารวยโยนทิ้งก็สามารถเลี้ยงผู้คนเหล่านี้ได้ ทั้งหมด 1
ความเชื่อมโยงระหว่างความฟุ่มเฟือยทางอาหารในประเทศร่ํารวยกับความแร้นแค้น

ทางอาหารในส่วนอื่นของโลกไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายหรือ ตรงไปตรงมา

แต่กระนั้นอย่างที่หนังสือเล่มนี้พยายามชี้ให้เห็น มันเป็น เรื่องจริงและเราทุกคนมีอํานาจที่

จะแก้ปัญหานี้ให้ทุเลาลง ที่แน่ๆ ทาง แก้ไม่ใช่ให้ประเทศร่ํารวยส่งมะเขือเทศสุก

จนงอมหรือขนมปังเหลือจน เก่าไปยังประเทศยากจนหลังกู้มาได้ไม่ให้ถูกทิ้งลงถังขยะ

ตรงกันข้าม ผมจะชี้ให้เห็นว่า ในตลาดอาหารโลกที่ทั้งประเทศร่ํารวยและยากจน

ซื้ออาหารจากศูนย์กลางซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น

แท้จริงแล้วเราล้วนซื้ออาหารมาจากแหล่งเดียวกัน ถ้าประเทศร่ํารวย

ซื้ออาหารหลายร้อยล้านตันและลงเอยด้วยการทิ้งลงถังขยะ เท่ากับว่า

ประเทศเหล่านี้ทําให้อาหารสูญหายไปจากตลาดโดยไม่จําเป็น ทั้งๆ ที่ อาหารส่วนนี้ควรเหลือไว้ให้คนอื่นซื้อ

But such actions occur every day. If rich countries stop to destroy this much food

But the pressure on the remaining natural ecosystems and the climate of

The world will end. Environmental incentives to fight the problem of food waste at the level

The world is clear. The social need to find a solution to this problem is even clearer.

Than the Western world bought too much food to eat, resulting in

Wasteful land and resources Instead of using that resource to feed

The poor in the world, people who are in a lack of food, have nearly a billion people around the world.

Just a fraction of the food thrown out by the rich countries can feed all these people. 1
The connection between the luxury of food in the country is rich with poverty.

Food in other parts of the world is not simple or straightforward.

However, as this book tries to point out, it is true and we all have the power to

Will solve this problem for sure. The solution is not for rich countries to send ripe tomatoes

Until the rest or the bread until Old to poor countries after being recovered from being dumped.

On the contrary, I will point out that In the world food market that is both rich and poor

Buy food from an international commodity trading center, so

Actually, we all buy food from the same source. If the country is rich

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่